KVKK Aydınlatma Metni

“KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE MUHAFAZASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu bilgilendirme formu ile İz Temizlik Hizmetleri Peyzaj İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi (İz Temizlik) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, aşağıda açıklanan çerçevede işlenebileceği beyan edilmektedir.

1. Elde Edilecek, İşlenecek ve Muhafaza Edilecek Kişisel Verilerin Neler Olduğu ile Elde Etme, İşleme ve Muhafazanın Amaçları

İz Temizlik tarafından internet sitesi de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair kanallarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz şirketin faaliyet alanına ilişkin olacak şekilde sair hizmetler ve bunlara ilişkin finansmanının planlanması amaçlarıyla şirkete ait arşivlerde fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir. Bu bağlamda ilgili veriler; kimliğinizi teyit etme, temizlik vb. hizmetlerinin yürütülmesi, finansmanının planlanması ve yönetimi, kurumumuzun iç işleyişi ve operasyonların planlanması, risk yönetimi, kalite geliştirme, yasal yükümlülüklerin ifası, faturalandırma, yasal düzenlemelere uygun olarak Bakanlıklar ve sair kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımı, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, düzenleyici/denetleyici kurumlar ve sair resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, yasal yükümlülükler çerçevesinde saklanması gereken verilerin muhafazası da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İz Temizlik’in amaç ve faaliyetlerine uygun düşecek tüm amaçlarla işlenebilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Muhafazasının Yöntem ve Sebebi

İşbu bilgilendirme formunda zikredilen amaçlarlar yukarıda sayılan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz, İz Temizlik tarafından; Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler, bunların alt departman ve birimleri ile resmi yetkiye sahip tüm kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetkili temsilcileriniz, avukatlar, muhasebeci, mali müşavir vs. tarafımızın danışmanlığını yürüten üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, İz Temizlik’in faaliyet ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaptığı iş ortakları ve partnerleri ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Muhafazasının Yöntem ve Sebebi

Şirket tarafından yasadan doğan tüm yükümlülüklerin gereği gibi ifası amacıyla ve işbu bilgilendirme formunda belirtilen amaç ve kapsamda her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel verileriniz elde edilebilir, işlenebilir aktarılabilir ve muhafaza edilebilir.

4.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Sahibi yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak;

•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya hatalı olması halinde düzeltilmesini talep etme,
•Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
•Kişisel verilere ilişki düzeltme, silme veya yok etme taleplerinin Kişisel Verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
•Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi veya muhafaza edilmesi sebebiyle zarara uğranılması nedeniyle tazminat talebinde bulunulması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal mevzuatın cevaz vereceği sair hak ve yetkilere sahiptir.

Yukarıda zikredilen hak ve yetkilerin kişisel Verinin sahibi tarafından kullanılması halinde Kişisel Veri Sahibi tarafından verilen iletişim bilgileri kullanılmak suretiyle kendisine İz Temizlik tarafından geri bildiğim yapılacaktır.

5.Veri Güvenliği

İşbu bilgilendirme formunda belirtilen hususlar ve ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde elde edilen, işlenen ve muhafaza edilen tüm kişisel bilgiler veri güvenliği standartlarına uygun şekilde korumaktadır.

6.Şikâyet ve İletişim

Kişisel Verilerin Sahibi işbu Bilgilendirme Formunun 4. Maddesinde sıralı ve/veya burada belirtilmemiş olmakla birlikte yasal mevzuattan doğan sair hak ve yetkilerini kullanmak ve için veri sorumlusuna başvuruda bulunmak için tıklayınız.

© Copyright 2016 - İZTEMİZLİK / Tüm Hakları Saklıdır.

Web TasarımWeb Studio

“Bu İnternet Sitesi çerez kullanmaktadır. İçerik ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezleri kullanırız. Sitemizin kullanımınızla ilgili bilgileri, sosyal medyamız, reklamcılık ve analitik ortaklarımızla paylaşıyoruz. Reklam ve analiz ortaklarımız daha önce kendilerine sağladığınız diğer bilgilerle veya onların hizmetlerini kullanarak onların size ait topladığı verilerle bu bilgileri birleştirebilir. Sitemiz üzerinde ilerlemeye devam ederseniz çerez kullanımını onaylamış olursunuz.”

KVKK Aydınlatma Metni İçin Tıklayınız.